Účel skúšok

Skúškami overenie vlohových vlastností retrieverov sa overujú:

– špecifické schopnosti
– vrodené vlohy
– povahové vlastnosti

Rozhodcovia

Vždy dvaja členovia výboru SRK alebo komisie pre prácu a výcvik.

Pojem dummy, zver

Pod pojmom „dummy“ sa rozumie: holé dummy s minimálnou hmotnosťou 0,5 kg a viac, dummy obalené kožušinou alebo krídlami z bažanta, resp. kačice;
Pod pojmom „zver“ sa rozumie: srstnatá zverina – zajac, králik, alebo pernatá zverina – bažant, kačica;
Vhodné je použiť dummy obalené kožou so srsťou alebo perím divo žijúcich alebo domácich zvierat, aby bolo možné objektívne hodnotiť prirodzené čuchové vlastnosti psa, podľa druhu disciplíny na suchu alebo vo vode.

Hodnotenie

Povaha sa hodnotí ako vyhovujúca alebo nevyhovujúca, ostatné disciplíny známkami:

4 – znamená výborne,
3 – veľmi dobre,
2 – dobre,
1 – dostatočne,
0 – nedostatočne.

 

Hodnotiaca tabuľka

Disciplínám sú priradené hodnotiace koeficienty, ktorými sa násobia dosiahnuté známky na určenie celkového počtu bodov. Pes môže absolvovať skúšky v I., II. alebo III. cene alebo neuspieť. Cena je určená minimálnou známkou z disciplíny a minimálnym celkovým počtom bodov. Napríklad, ak by pes urobil všetky disciplíny za 1 (na dostatočnú) mohol by získať celkove 47 bodov, čo je málo na získanie III. ceny. Prípadne, ak by pes získal celkove 141 bodov (dosť na I. cenu), ale niektorú disciplínu by urobil len za 1, získal by iba III. cenu.

Disciplíny

1. povaha
2. správanie sa po výstrele
3. prinášanie dummy alebo zveri v teréne
4. prinášanie dummy alebo zveri z vody
5. vrodená chuť k práci
6. čuch
7. poslušnosť
8. vodenie na remeni alebo na voľno

1. Povaha retrievera

Je to úvodná disciplína, ktorú absolvujú psi pred skúšaním ostatných disciplín. Jedná sa o komplexné posúdenie povahy psa pri kontakte s inými psami, pri kontakte s ľuďmi a posudzujú sa pri nej všetky známky bojazlivosti a agresivity počas celých skúšok.

Na pokyn rozhodcu sa vodiči so psami zoradia do radu tesne vedľa seba. Prvý vodič prejde so psom popred ostatných tak, aby prechádzajúci pes bol v čo najužšom kontakte s ostatnými psami a zaradí sa na koniec radu. Psy by sa nemali vyhýbať vzájomnému očuchaniu. Prejavy agresivity /vrčanie, útočenie/ pri kontakte psov medzi sebou, alebo voči vodičom vylučuje takto reagujúcich psov zo skúšky. Rovnakým spôsobom sa hodnotí akýkoľvek náznak agresivity voči ostatným psom alebo vodičom počas celých skúšok.

povaha hodnotenie
štandardná vyhovujúca
agresívna nevyhovujúca
bojazlivá nevyhovujúca

2. Správanie sa po výstrele

Táto disciplína sa skúša pri voľnom pohybe psa. Rozhodca pošle spolu viacerých vodičov so psami v rozstupe asi 10 metrov. Vodiči na pokyn rozhodcu vypustia psov – povelom voľno. Pes sa musí vzdialiť od vodiča na 10 až 20 m. Po vzdialení psov, rozhodca alebo pomocník vystrelí z brokovnice alebo štartovacej pištole 9 mm. Na pokyn rozhodcu musia vodiči privolať svojich psov k nohe.

správanie sa po výstrele hodnotenie
pes po výstrele ostane kľudný, je pod vplyvom vodiča a dá sa bez problémov na pokyn rozhodcu ihneď privolať 4
pes po výstrele divočieť, vyráža na veľkú vzdialenosť v snahe nájsť zver alebo predmet, na privolanie reaguje až na viac povelov, ale nechá sa privolať. Známka sa primerane znižuje podľa doby, ktorú treba na privolanie. 3, 2, 1
pes má evidentne strach z výstrelu, to znamená, že sa ihneď po výstrele vráti k vodičovi bez povelu k privolaniu, alebo vystrašenie odbehne, nedá sa privolať, stratí záujem o ďalšiu prácu, správa sa bojazlivo a nedôverčivo. 0

3. Prinášanie dummy v teréne – časový limit 15 minút

Pes musí v časovom limite dohľadať a priniesť vodičovi dummy alebo zver vážiacu aspoň 0,5 kg . Nevyžaduje sa odovzdávka s predsadnutím.

Rozhodca dummy alebo zver odnesie na vzdialenosť cca 20 až 40 m podľa druhu terénu a odhodí tak, aby pes videl miesto dopadu. Vodič na pokyn rozhodcu ľubovolným povelom vyšle psa na dohľadanie a prinesenie dummy alebo zveri.

aport v teréne hodnotenie
pes dummy alebo zver ihneď po dohľadaní bez váhania a bez ďalšieho povelu uchopí, prinesie a odovzdá vodičovi do ruky 4
pes pri uchopení dummy alebo zveri zaváha, prípadne uchopí až po ďalšom povele, prinesený dummy alebo zver odloží, a prinesie až po ďalšom povele, neodovzdá do ruky 3
pes po vyslaní vodičom odmieta dummy alebo zver dohľadávať, vodič musí viackrát povel opakovať, po dohľadaní dummy alebo zver neprináša priamo, ale sa s ním hrá, odkladá ho a prinesie vodičovi po opakovaných poveloch, prípadne prejavuje neochotu dummy alebo zver odovzdať, pobehuje okolo vodiča, ale dummy alebo zver nakoniec odovzdá v časovom limite 2, 1
pes v časovom limite dummy alebo zver nedohľadá a neprinesie 0

4. Prinášanie dummy alebo kačice z hlbokej vody – časový limit 5 minút

Pred vykonaním tejto disciplíny sa môžu psy namočiť vo vode. Voda musí byť tak hlboká, aby psy mohli plávať, napríklad rybník, vodná nádrž, pomaly tečúca rieka a podobne.

Rozhodca hodí vhodný dummy alebo kačicu do vody približne 8 – 10 m od brehu. Pes musí bez váhania s radosťou, najkratšou cestou plávať k predmetu, priniesť a odovzdať vodičovi do ruky. Pes pri odovzdávaní predmetu nesmie byť vo vode. Nevyžaduje sa odovzdanie s predsadnutím.

aport z vody hodnotenie
pes bez zaváhania, na prvý povel, čo najkratšou cestou dopláva k dummy alebo kačici, uchopí ho, vráti sa von z vody k vodičovi a dummy alebo kačicu odovzdá do ruky. Nepovažuje sa za chybu, ak si pes pri plávaní v hlbokej vode zlepší uchopenie dummy alebo kačice. 4
pes predvedie požadované úkony avšak neodovzdá dummy alebo kačicu vodičovi do ruky, ale vypustí ho na zem 3
pes predvedie požadované úkony, ale do vody ide až po viacerých poveloch alebo dummy alebo kačicu nechce odovzdať, pobehuje s ním po brehu, alebo sa hrá s dummy alebo kačicou vo vode, nakoniec po viacerých poveloch dummy alebo kačicu odovzdá vodičovi alebo vypustí na zem v časovom limite 2, 1
pes odmieta vstúpiť do vody a dummy alebo kačicu neprinesie, alebo prinesie, ale pobehuje s ním po brehu a vodičovi neodovzdá v časovom limite 0

Ak je breh horšie prístupný, psovi je ponechaná voľba kadiaľ vystúpi na breh.

5. Vrodená chuť k práci

Po celý čas skúšok sa posudzuje ochota a vytrvalosť, s akou sa pes snaží pracovať, prípadne dohľadať dummy  alebo zver. Pes musí pracovať vytrvalo, s radosťou, bez častého upozorňovania a povelov. Žiadaný je vášnivo a s radosťou pracujúci retriever. Typické vlastnosti retrievera sú: neúnavnosť, húževnatosť a radosť z práce.

Chyby vo výkone psa úmerne znižujú známku od 4 po 1. Pes, ktorý odmietne pracovať sa hodnotí známkou 0.
Medzi chyby patrí:
– neradostné, pomalé a nepresvedčivé plnenie povelov
– slabý záujem o aport
– slabý záujem o prácu.

6. Čuch

Kvalita čuchu a jeho využívanie sa hodnotí predovšetkým pri disciplíne prinášanie v teréne. Pri jeho hodnotení musí rozhodca zvažovať všetky okolnosti, najmä na akú vzdialenosť pes dummy alebo zver zavetrí, musí rešpektovať terénne (členitosť terénu, porast) a klimatické podmienky (vlhkosť, teplota vzduchu, sila vetra a podobne). Podľa chýb vo výkone psa sa úmerne znižuje známka od 4 po 1.

Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý dummy alebo zver vôbec nedohľadá.

7. Poslušnosť

Rozhodca túto disciplínu posudzuje počas celých skúšok a hodnotí pri nej, ako pes komunikuje s vodičom, ako reaguje na jeho povely a príkazy hlavne pri privolaní. Retriever musí ochotne a s radosťou vykonať každý vydaný povel, alebo iný príkaz vodiča. Príliš časté a opakované povely úmerne znižujú známku.

Pes, ktorý sa z akýchkoľvek príčin nenechá privolať, nedá sa pripútať na vôdzku, alebo sa vzdiali od vodiča na dobu dlhšiu ako 10 minút hodnotí sa známkou 0.

8. Vodenie na remeni alebo voľne

Táto disciplína sa môže posudzovať jednak v priebehu celých skúšok, ale aj ako samostatná disciplína, pri ktorej je pes vedený vodičom na vôdzke alebo voľne po rozhodcom vytýčenej trase. Trasa môže mať oblúkovitý, kruhový alebo hranatý tvar, v strede alebo mimo stojí rozhodca. Pes má ísť pokojne vedľa ľavej nohy vodiča, nesmie predbiehať ani ťahať v žiadnom smere, vôdzka má byť previsnutá. Podľa správania psa sa známka úmerne znižuje od 4 po 0. Vodenie na voľno má vyšší hodnotiaci koeficient.

Vodič má viesť psa na hladkom pracovnom obojku a nesmie psa trestať ani počas, ani mimo predvádzania na skúškach. Ostnatý obojok je neprípustný. Ak vodič počas skúšok so psom hrubo zaobchádza, môže ho rozhodca zo skúšok vylúčiť. Vodiči sa musia postarať, aby ich psy mimo skúšania voľne nepobiehali a ani inak nerušili priebeh skúšok.