crc slovakia

 

CRC SLOVAKIA – KTO SME

 

CRC Slovakia (cynology rescue center – centrum záchranárskej kynológie) je asociácia psovodov záchranárov so sídlom v Liptovskej Teplej. Hlavným cieľom asociácie je rozvíjať aktivity na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni v oblasti prípravy psovodov záchranárov a záchranárskych psov a ich nasadenie k záchrane života a humanitárnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a rôznych krízových situáciách v kooperácii s profesionálnymi záchrannými zložkami. Asociácia má vytýčené prioritné aktivity v oblastiach:

A. Oblasť výkonu záchranárskych činností

1. Nasadenie záchranárskych tímov pri mimoriadnych udalostiach ako sú zemetrasenia, záplavy a ďalšie prírodné a iné katastrofy na území Slovenskej republiky prípadne na požiadanie aj v iných krajinách.

2. Pomoc profesionálnym záchranným zložkám a orgánom štátnej správy pri hľadaní stratených a nezvestných osôb prioritne maloletých detí, starých osôb a prípadov, kde je ohrozený život a zdravie.

3. Spolupráca s miestnymi, národnými a  medzinárodnými organizáciami a  inštitúciami zameranými na predchádzanie mimoriadnych udalostí a riešenie krízových situácií.

B. Oblasť vzdelávania a prípravy záchranárov psovodov

1. Vzdelávanie a príprava za účelom absolvovania certifikovaných skúšok psovodov, figurantov a inštruktorov psovodov a získanie kvalifikácie v príslušnej oblasti.

2. Vzdelávanie a príprava za účelom získania kvalifikácie  v oblasti poskytovania prvej pomoci, výškových prác a lezeckej techniky, navigácie a topografie, vodnej záchrany, riadenia pátracích akcií a ďalších záchranárskych činnostiach.

C. Oblasť výcviku záchranárskych psov

1. Vybudovanie a prevádzkovanie výcvikového strediska záchranárskych psov s prekážkovou dráhou podľa medzinárodného skúšobného poriadku. Príprava a výcvik psov na prácu v rôznych reálnych situáciách a terénoch (les, ruina, lavína voda a pod.).

2. Príprava a výcvik psov za účelom absolvovania certifikovaných záchranárskych skúšok podľa medzinárodného skúšobného poriadku.

D. Preventívno-výchovné aktivity

1. Aktivity v oblasti sociálnej a viktimačnej prevencie zamerané na:

a) potláčanie sociálno-patologických javov mládeže prostredníctvom organizovaných foriem voľného času v rámci záujmových krúžkov, besied, denných, víkendových, letných táborov a sústredení so záchranárskymi tímami a taktiež členstvom v asociácii v pozícii mládežníckeho člena s cieľom formovať hodnotové správanie sa detí a mládeže

b) skupiny  seniorov a skupiny  obyvateľov  ohrozené kriminalitou  a  rizikovými  životnými  situáciami ohrozujúcimi ich život a zdravie so zameraním sa na predchádzanie takýmto situáciám a v prípade ich vzniku naučiť ich ako sa správať prípadne poskytnúť v rámci možností a schopností základnú prvú pomoc

2. Reklamná a propagačná činnosť vrátane ukážok a prezentácia práce záchranárskych tímov cieľovým skupinám a širokej verejnosti.

3. Poradenská činnosť v oblasti starostlivosti o psov, správnej výživy a základov poslušnosti psov ako aj výcvik psov pre širokú verejnosť.

 Viac informácií získate na stránke www.crcslovakia.com